حل آنلاین معادلات ریاضی و انتگرال معین و نامعین ومشتق گیری وتبدیل لاپلاس و فوریه و معادله دیفرانسیل نسخه 1.9مهم:لطفا علامت ضرب را بعد از ضریب قرار دهید.مانند : (b*x)+180=-2*x*sinh(a*x)
مهم:لطفا علامت پرانتس (x) را دردوطرف متغیرقراردهید. a*sin(pi*a*x)+x*a*exp(b*cos(c*b*x))+a*b
 
  


علامتهای محاسباتی:
تقسیم / جمع +
تفریق -
توان ^
بینهایت در انتگرال ~
از توان 1/2 جهت مجذور استفاده گردد.
1-متغییر ها بر حسب x,y می باشند.وضرایب به صورت ,a,b,c,d می باشند.
2-فرمت حل معادله بر حسب یک متغیر مثلا a به صورت زیر می باشد.
علا مت ضرب به صورت * می باشد وبایستی در معادله لحاظ گردد.
a*x^2 + b*x + c = 0
3-مثال حل معادله برحسب x:
x^(7/2) + 1/x^(7/2) = 1
4-جهت استفاده از عدد نپر e از exp استفاده نمایید.
5-جهت ماشین حساب کافی است عبارت را نوشته مانند:(((5)^12*(.3)^12)/(.5)^10)*100
6-جهت محاسبه  انتگرال نامعین کافی است عبارت را تایپ کرده.
7-جهت حل عددی انتگرال به صورت معین کافی است بعد تایپ عبارت حد بالا وپایین را به وسیله ویرگول از هم جدا کنید مانند: cos(x^2), 4, 9
8-مثال تبدیل فوریه : exp(-x^2)*exp(-t^2), y-exp(-x^2), x, y
9-مثال تبدیل لاپلاس :(cos(w*t
10-مثال جهت حل معادله دیفرانسیل:  (y′′(t) + 8y′(t) + 2y(t) = cos(t
به صورت (y" + 8*y' + 2*y = cos(t تایپ می گردد.
 جهت حل معادله دیفرانسیل: y′(t) =ty
به صورت y' = y*t تایپ می گردد.
11-برای افزودن مقادیراولیه به معادله دیفرانسیل مقادیر را به وسیله ویرگول از هم جدا فرمایید.
مثال جهت حل معادله دیفرانسیل:  (y′′(t) + 8y′(t) + 2y(t) = cos(t با مقادیر اولیه  y(0) = 0, y′(0) = 1
به این صورت تایپ نمایید. y" + 8*y' + 2*y = cos(x),y(0)=0, y'(0)=1 به ویرگولها توجه داشته باشید.
مثال جهت حل معادله دیفرانسیل: y′(x) =xy  با مقدار اولیه y(1)=1 این صورت تایپ نمایید.y'=y*x,y(1)=1
لطفا پیشنهادات ونظرات خود را به این آدرس ارسال فرمایید.hawkerfa@gmail.com